× https://biogaia.vn/chuong-trinh-mua-1-tang-1-me-oi-tich-diem-ngay.html
 Đang thực hiện Loading...

Lactobacillus reuteri trên táo bón ở người cao tuổi

Lactobacillus reuteri trên táo bón ở người cao tuổi
Kết luận: Việc uống một ly nước cam có chứa probiotic ở người cao tuổi tại một trung tâm đã có ảnh hưởng vừa phải trên sự giảm táo bón.
Một mở, nghiên cứu song song trên người cao tuổi (70-96 tuổi) sống trong trung tâm và bị táo bón. Mục đích là để nghiên cứu xem nước cam với probiotics có thể làm giảm táo bón hay không?
 
Nhóm đối chứng (n = 6) uống nước trái cây bình thường trong suốt thời gian 10 tuần nghiên cứu. Hai nhóm đã được uống probiotics, nhưng đã bắt đầu với nước trái cây bình thường trong 3 tuần, sau đó 4 tuần với nước trái cây có probiotic và 3 tuần tiếp theo với nước trái cây bình thường. Một nhóm (n = 12) đã được uống nước trái cây có chứa Lactobacillus reuteri ATCC 55730 và một nhóm khác (n = 8) đã được uống nước trái cây với một hỗn hợp pha trộn của vi khuẩn Propionibacterium freudenreichiiLactobacillus rhamnosus.
Một tác dụng tích cực vừa phải trên sự gia tăng tần suất đại tiện được nhìn thấy trong cả hai nhóm probiotic: trong suốt thời gian điều trị tích cực trong nhóm uống các hỗn hợp pha trộn vi khuẩn  và trong các giai đoạn tiếp theo trong nhóm Lactobacillus reuteri.

Kết luận: Việc uống một ly nước cam có chứa probiotic ở người cao tuổi tại một trung tâm đã có ảnh hưởng vừa phải trên sự giảm táo bón.

Tham khảo
Ouwehand AC, Lagström H, Suomalainen T, Salminen S. Effect of probiotics on constipation, faecal azoreductase activity and faecal mucin content in the elderly. Ann Nutr Metabol. 2002;46:159-162.


Tin liên quan

Click to call